Lions Club Amersfoort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lions Club Amersfoort houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Activiteiten Lions Club Amersfoort
KVK-nummer: 41188866
Groen van Prinstererlaan 23
3818 JN Amersfoort

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Activiteiten Lions Club Amersfoort verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Het kunnen identificeren welke persoon welke artikelen heeft besteld;
 • Met u te kunnen communiceren indien wij vragen en/of opmerkingen hebben over een geplaatste bestelling;
 • Te kunnen traceren of het een particuliere of zakelijke bestelling betreft.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Indien van toepassing:
  • Bedrijfsnaam
  • KvK nummer
  • BTW nummer
DERDEN

Onze webshop is ontwikkeld met software van CCV (www.ccvshop.nl). De persoonsgegevens die u ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden. CCV is op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. CCV maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en /of opgeslagen.

Uitsluitend de gegevens van zakelijke bestellingen zullen wij aan Wijnkoperij Walrave verstrekken ten behoeve van de facturering van de zakelijk bestelde artikelen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

BEWAARTERMIJN

Stichting Activiteiten Lions Club Amersfoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens Lions Club Amersfoort van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijnwebshop

Stichting Activiteiten Lionsclub Amersfoort
ANBI-Status - Fiscaal nummer: 8155.61.222